Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés

Házi gondozók: Csia Éva Andrea, Ordasiné Grajszki Mária, Ancsin Mihályné, Polákovicsné Havasi Tünde

Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
nyugdíj, vagy nyugdíjrendszerű ellátásban részesülők
átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak
koruk,- egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük vagy
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
hajléktalan személyek
kiskorú gyermeket nevelő szülő, ha létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került.
Szolgáltatás részletek:
napi egyszeri meleg élelem lakásra szállítással hétfőtől péntekig, kiemelten indokolt esetben szombat – vasárnap és ünnepnapokon is.
– elvitel lehetővé tételével.
– házhoz szállítással
Tervezett ellátotti létszám: 70 fő
a) 62. életévét betöltötte és egészségi állapota – amit szakorvosi, vagy háziorvosi igazolás alátámaszt – a házhozszállítást indokolja, vagy
b) fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, emelt összegű családi pótlékban, rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesül, és a megváltozott munkaképességet hitelt érdemlően igazolni tudja,
c) egyéb, a fentiekbe nem sorolható méltánylást igénylő élethelyzetekben, az indokoltságról az intézményvezető dönt.

A szociális étkeztetés igénybevételének módja:
1. A kérelmező jelzi az igényét a szociális étkeztetés koordinátoránál.
2. A részletes tájékoztatás után a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez tartozó kérelem kitöltésére kerül sor.
3. A jövedelemnyilatkozat és a becsatolt igazolások (személyi igazolvány, TB kártya, jövedelem igazolás ) alapján az intézményvezető megállapítja a kérelmező egyéni jövedelmét, ez alapján történik a térítési díj megállapítása.
4. Megállapodás kötése az intézménnyel.
Az étkeztetés hatályos személyi térítési díja:
– elvitellel: 345 Ft / ebéd – kiszállítással: 400.- Ft / ebéd.
Az étel elviteléért vagy kiszállítási díja fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik. Az étkezést igénybe vevő személyi térítési díja nem haladhatja meg havi jövedelmének 30 %-át.

Házi segítségnyújtás:

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevőszemély saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

– az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését

– az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

– a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően az átmeneti gondozás kivételével vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A Szakértői Bizottság által megállapított napi gondozási órakeretnek megfelelően kell elkészíteni a gondozási tervet.

A településen 45 személy házi gondozására van engedélyünk, melyet 4 gondozónő lát el.

Szociális segítés keretében biztosítani kell:

  • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést
  • a háztartási tevékenységekben való közreműködést
  • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
  • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését,
  • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
  • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell:

  • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
  • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését.

A feladatellátás formái, a házi segítségnyújtás körébe tartozó gondozási tevékenységek és résztevékenységek:

Szociális segítés keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

  • takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
  • mosás
  • vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

  • bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
  • segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
  • mosogatás
  • ruhajavítás
  • közkútról, fúrtkútról vízhordás
  • tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
  • télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
  • kísérés
  • segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
  • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

  • információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
  • családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
  • az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
  • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

  • mosdatás
  • fürdetés
  • öltöztetés
  • ágyazás, ágyneműcsere
  • inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
  • haj, arcszőrzet ápolás
  • száj, fog és protézis ápolás
  • körömápolás, bőrápolás
  • folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
  • mozgatás ágyban
  • decubitus megelőzés
  • felületi sebkezelés
  • sztómazsák cseréje
  • gyógyszer kiváltása
  • gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
  • vérnyomás és vércukor mérése
  • hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
  • kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
  • kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
  • a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

Amennyiben a házi segítségnyújtás során
a) szociális segítés biztosítása esetén, ha a személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni.
b) ha szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

Az ellátás igénybevételének módja:

A szolgáltatást írásban kell kérelmezni az igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének. A benyújtott kérelemhez csatolni kell a háziorvos által kitöltött igazolást. Ezt követően az igénylő tájékoztatást kap a szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról, továbbá megtörténik a gondozási szükséglet megállapítása.

Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtás?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy a nyitva álló helyiségek bármelyikén írásban nyújtható be. A szolgáltatást intézményünk térítésmentesen biztosítja.

A házi segítségnyújtás módja, formája és gyakorisága az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának, szociális helyzetének, valamint a háziorvos javaslatának figyelembevételével a gondozási szükségletnek megfelelően kerül meghatározásra.

Házi segítségnyújtás szakmai program 2022. (pdf)

Szociális étkeztetés szakmai program 2022. (pdf)

Közérdekű elérhetőségek (MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.