Magyar Falu Program

Hasznos hírek

Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés

Házi gondozók: Csia Éva Andrea, Ordasiné Grajszki Mária, Ancsin Mihályné, Polákovicsné Havasi Tünde

Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
nyugdíj, vagy nyugdíjrendszerű ellátásban részesülők
átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak
koruk,- egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük vagy
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
hajléktalan személyek
kiskorú gyermeket nevelő szülő, ha létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került.
Szolgáltatás részletek:
napi egyszeri meleg élelem lakásra szállítással hétfőtől péntekig, kiemelten indokolt esetben szombat – vasárnap és ünnepnapokon is.
– elvitel lehetővé tételével.
– házhoz szállítással
Tervezett ellátotti létszám: 70 fő
a) 62. életévét betöltötte és egészségi állapota – amit szakorvosi, vagy háziorvosi igazolás alátámaszt – a házhozszállítást indokolja, vagy
b) fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, emelt összegű családi pótlékban, rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesül, és a megváltozott munkaképességet hitelt érdemlően igazolni tudja,
c) egyéb, a fentiekbe nem sorolható méltánylást igénylő élethelyzetekben, az indokoltságról az intézményvezető dönt.

A szociális étkeztetés igénybevételének módja:
1. A kérelmező jelzi az igényét a szociális étkeztetés koordinátoránál.
2. A részletes tájékoztatás után a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez tartozó kérelem kitöltésére kerül sor.
3. A jövedelemnyilatkozat és a becsatolt igazolások (személyi igazolvány, TB kártya, jövedelem igazolás ) alapján az intézményvezető megállapítja a kérelmező egyéni jövedelmét, ez alapján történik a térítési díj megállapítása.
4. Megállapodás kötése az intézménnyel.
Az étkeztetés hatályos személyi térítési díja:
– elvitellel: 345 Ft / ebéd – kiszállítással: 400.- Ft / ebéd.
Az étel elviteléért vagy kiszállítási díja fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik. Az étkezést igénybe vevő személyi térítési díja nem haladhatja meg havi jövedelmének 30 %-át.

Házi segítségnyújtás:

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevőszemély saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

– az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését

– az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

– a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően az átmeneti gondozás kivételével vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A Szakértői Bizottság által megállapított napi gondozási órakeretnek megfelelően kell elkészíteni a gondozási tervet.

A településen 45 személy házi gondozására van engedélyünk, melyet 4 gondozónő lát el.

Szociális segítés keretében biztosítani kell:

a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést

a háztartási tevékenységekben való közreműködést

a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését,

az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

a gondozási és ápolási feladatok elvégzését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell:

az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

a gondozási és ápolási feladatok elvégzését.

A feladatellátás formái, a házi segítségnyújtás körébe tartozó gondozási tevékenységek és résztevékenységek:

Szociális segítés keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

mosás

vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)

segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

mosogatás

ruhajavítás

közkútról, fúrtkútról vízhordás

tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt

kísérés

segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

mosdatás

fürdetés

öltöztetés

ágyazás, ágyneműcsere

inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

haj, arcszőrzet ápolás

száj, fog és protézis ápolás

körömápolás, bőrápolás

folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

mozgatás ágyban

decubitus megelőzés

felületi sebkezelés

sztómazsák cseréje

gyógyszer kiváltása

gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

vérnyomás és vércukor mérése

hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

Amennyiben a házi segítségnyújtás során
a) szociális segítés biztosítása esetén, ha a személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni.
b) ha szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

Az ellátás igénybevételének módja:

A szolgáltatást írásban kell kérelmezni az igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének. A benyújtott kérelemhez csatolni kell a háziorvos által kitöltött igazolást. Ezt követően az igénylő tájékoztatást kap a szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról, továbbá megtörténik a gondozási szükséglet megállapítása.

Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtás?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy a nyitva álló helyiségek bármelyikén írásban nyújtható be. A szolgáltatást intézményünk térítésmentesen biztosítja.

A házi segítségnyújtás módja, formája és gyakorisága az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának, szociális helyzetének, valamint a háziorvos javaslatának figyelembevételével a gondozási szükségletnek megfelelően kerül meghatározásra.

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.