Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Készenléti munkatársak: Polákovicsné Havasi Tünde, Borsosné Csernák Erzsébet
Elérhetőség: Tel.: 29/375-498

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló személyek részére nyújtott ellátás, a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából biztosítása állami feladat.
Az ellátott személynek képesnek kell lennie a segélyhívó készülék megfelelő használatára.

SZOCIÁLISAN RÁSZORULTNAK kell tekinteni:
• az egyedül élő 65 év feletti személyt,
• az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyt,
• a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyt, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását (a háztartásban élő kiskorút a személyek számában nem kell figyelembe venni).
Ha a szociális rászorultság határozott ideig áll fenn, a felülvizsgálat alatt álló személy számára – a határozott idő leteltét követő 60 napig – továbbra is biztosítani kell az ellátást. Ha az igénybe vevő e 60 napon belül nem csatolja a szociális rászorultságát igazoló iratot, a határozott idő leteltére visszamenő hatállyal a szociálisan nem rászorult személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG az ellátás igénybevételét megelőzően vizsgálandó. Ha az ellátást szociális rászorultság hiányában igénylik, a térítési díj az egyébként irányadónál magasabb összegben állapítható meg.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti jelleggel működik.
A diszpécserközpont SEGÉLYHÍVÁS ESETÉN értesíti az ügyeletes levő gondozót, aki
> haladéktalanul megjelenik a helyszínen
> megteszi a probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedéseket,
> szükség esetén kezdeményezi a további egészségügyi vagy szociális ellátást.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatója együttműködik
̶ támogató szolgáltatás szolgáltatójával fogyatékos személyek ellátása esetén,
̶ közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval pszichiátriai betegek ellátása esetén,
̶ területi házi segítségnyújtó szolgálattal az idősek, krónikus betegek részére nyújtott ellátás esetében.

Térítési díj
A hatályos személyi térítési díj: 0- Ft/nap
Az ellátásért személyi térítési díjat nem kell fizetni. A térítési díj igazodik a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelméhez: nem haladhatja meg a jövedelem 2%-át. A fizetendő térítési díj összegéről az igénylő a megállapodás megkötésekor írásbeli tájékoztatást kap.

Igénybenyújtás
A jelzőrendszeres segítségnyújtás a Hernádon a Hernádi Alapszolgáltatási Központ székhelyén, Hernád, Köztársaság út 47. szám alatt igényelhető az intézmény által biztosított kérelem és adatlapon.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást – a szolgáltatást nyújtó intézménynél – szóban vagy írásban kell kérelmezni.
Cselekvőképtelen igénylő esetén a kérelmet törvényes képviselője terjeszti elő, az érintett személy véleményének lehetőség szerinti figyelembe vételével. A korlátozottan cselekvőképes személy az igénylést törvényes képviselőjének beleegyezésével teheti meg, önállóan akkor, ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta.
A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani
◦ a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú mellékletének I. része szerinti orvosi igazolást (fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést), valamint a II. rész szerinti jövedelemnyilatkozatot, és
◦ a szociális rászorultságot igazoló iratokat.
Ha szociális rászorultság több feltétel egyidejű fennállásán alapul, valamennyi feltételt külön igazolni kell.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai program 2022. (pdf)

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.