Csicsergő Bölcsőde

Hernádi Alapszolgáltatási Központ Csicsergő Bölcsőde

„ Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda,
a hozzá vezető útnak is csodának kell lennie.”
(Erich. Fromm)

Kisgyermekgondozó-nevelő: Gomoláné Czapek Éva, Ruttersmidt Klaudia, Gödöny Lászlóné, Szluka Judit

Bölcsődei dajka: Nagyné Antal Réka, Gattyán Enikő

  2017. január 1-én lépett hatályba a Gyvt. 94. § (3a) bekezdése, mely szerint, ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.
Az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy ennél jóval több igény mutatkozik a szülők részéről. A gyermekek napközbeni ellátásának átalakításáról szóló egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvényt az Országgyűlés 2015. december 15-én fogadta el, mely tartalmazta többek között a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény az egységes óvoda-bölcsőde intézmény megszűntetésére vonatkozó módosítását is. Ennek értelmében az Nktv. 99/E. § szerint, 2017. szeptember 1-jétől a három év alatti gyermekek ellátása – az életkoruknak megfelelően – akár már két és fél éves kortól óvodában, illetve e kor alatt a gyermekjóléti alapellátás keretében megszervezett gyermekek bölcsődei napközbeni ellátását biztosító bölcsődében, mini bölcsődében, családi vagy munkahelyi bölcsődében vagy az ilyen feladatokat ellátó többcélú, óvoda bölcsődében is ellátható. A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.
A hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei esetében a hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére törekvés, más szervezetekkel, intézményekkel együttműködve.

Cél még, hogy

   • a szolgáltatást igénybe vevő szülők számára, lehetővé tegyük, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak,
   • családias, meleg, barátságos, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal foglalkozzunk a gyerekekkel egy olyan nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van, és minden gyerek számíthat rá.
   • a bölcsődébe járó minden gyerek számára biztosítsuk a harmonikus testi-lelki fejlődés feltételét
   • a gyermek korának figyelembe vételével megfelelően gondoskodunk a gyermekről a szülői kérésekhez rugalmasan alkalmazkodva

A bölcsőde feladata

  A gyermekek korának és személyiségének figyelembe vételével látjuk el a feladatainkat, tiszteletbe tartva a családok egymástól eltérő értékrendjét, a gyermekek egyéniségét. Kisgyermeknevelőink, gondozó-nevelő munkát végeznek, mely tartalmazza azokat a nevelési, gondozási feladatokat, melyek biztosítják a gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődését, a közösségi életre való felkészítését és a szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását. Minden gyermek számára biztosítjuk az életkoruknak megfelelő étkezést, játékokat, amíg szüleik munkavégzésük, betegségük, szociális helyzetük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A családban nevelkedő gyermekek számára nyújtunk az életkoruknak megfelelő gondozást, nevelést, étkezést és bátorítjuk őt önálló kezdeményezéseiben.

A bölcsődei alacsony csoportlétszám lehetővé teszi az alábbiakat

    • az egyénre szabott foglalkozást
    • a differenciált fejlesztést
    • az egyéni igények és szükségletek figyelembevételét
    • az egyéni fejlődési ütem fokozott figyelembevételét
    • a fertőzéses megbetegedések ritkábbak, mint nagyobb létszámú gyermekközösségben
    • a családias körülmények megkönnyítik a szülőtől való elszakadást

Jelentkezés a bölcsődébe
Fő célunknak tekintjük, hogy a gyermekek a szülők munkaideje alatt nyugodt, szeretetteljes légkörben, családias hangulatban, egyéni bánásmódban részesülve nevelkedjenek intézményeinkben.
Nevelési szemléletünk, mely közelít a családi neveléshez, segíti a gyermekek közösségi élethez való alkalmazkodást.
Néhány szó a bölcsődei beszoktatásról
Sokéves tapasztalatunk alapján állítjuk, hogy a gyermekek számára a szülővel történő és fokozatos beszoktatás a legideálisabb.
A gyermekeknek könnyebb így az alkalmazkodás, mert családtaggal együtt ismerkednek az új környezettel. A beszoktatás előtt, vagy a beszoktatás első napjai egyikén (időpont egyeztetés után) családlátogatásra megyünk, hogy a kisgyermeket saját környezetében is megfigyelhessük, és ő is ismerkedhessen velünk.
A bölcsődei nevelőmunka nagy jelentőséggel bír. Olyan szellemileg és fizikailag aktív, alkotó, érdeklődő gyermekeket kell nevelnünk, akik majd megfelelnek, mint felnőtt a velük szemben támasztott követelményeknek. Nekünk szaktudásunkkal, türelmünkkel, tapintatunkkal minden gyermeket egyénileg, önmagához mérten kell segítenünk.
Hernádon 2 csoportos bölcsőde működik 28 férőhellyel.
Alapelveink, gondozási – nevelési módszereink egységesek, saját szakmai programmal rendelkezik, melyben meghatározzák a helyi adottságuknak megfelelő specialitásukat, mellyel a szülők is megismerkedhetnek gyermekük beszoktatása alatt.
A szakmai munkánkban közreműködnek még a bölcsődeorvos, akik a gyermekek folyamatos és egyenletes fejlődését figyelemmel kísérik. Szükség esetén gyógyítva, számtalan tanáccsal, preventív intézkedéssel segítik a szülőket és intézményünket.

Csicsergő Bölcsöde szakmai program 2022. (pdf)