Közérdekű adatok

KÖZADATTÁR >>

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és tefafaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei >>

I. 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai >>

I. 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége >>

   • Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester:
    tel/fax.: 29/374-122, e-mail: polgarmester@hernad.hu
   • Bese Sándor alpolgármester:
    e-mail: besesandor@hernad.hu
   • Árva Szilvia jegyző:
    tel/fax.: 29/374-122, e-mail: jegyzo@hernad.hu
   • Nagyné Gábor Judit pénzügyi csoportvezető:
    tel/fax.: 29/374-122, e-mail: koltsegvetes@hernad.hu

I. 4. A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend >>

I. 5. Képviselő-testület tagjainak neve elérhetősége >>       Ügyfélfogadási rend >>

I. 6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete ellenőrzése alatt álló közfeladatot ellátó szervek >>

I. 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet >>

I. 8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége

“Az iskoláért” Közalapítvány >>
“Együtt a hernádi gyermekekért” Közalapítvány >>

I. 9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye >>

I. 10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

   • Hernádi Hírmondó >>
   • Hernád InfoTV >>

I. 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes felügyeleti törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv >>

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,  >>

II. 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven >>

II. 3. Az önkormányzat önként vállalt feladatai >>

II. 4. Államigazgatásai, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházásaesetén a tényleges eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek meghatározás, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja…  >>

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által finanszírozott közszolgáltatások… >>

II. 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény azonosító adatai, a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, másolatkészítés költségei >>

II. 7.  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe témája, a hozzáférés módja…

   • Hernádi Hírmondó >>
   • Hernád InfoTV >>

II. 8. A testületi szerv döntései, előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje… >>

   • rendeletek >>
   • jegyzőkönyvek >>

II. 9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjáról >> (feltöltés alatt)

II. 10. A közfeladatot ellátott szerv által közzétett hirdetmények, közlemények >>

II. 11. .A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok >>

II. 12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések, nyilvános megállapításai

   • Belső ellenőrzési jelentés >>
   • ÁSZ jelentés >>

II. 13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje… >>

II. 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályokon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk >> (feltöltés alatt)

II. 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

   • Adatlap 2022. >>
   • Adatlap 2021. >>

II. 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél >>

II. 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek >>

II. 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista >>

II. 19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listájaa rendelkezésre álló formátumok megjelölésével… >>

II. 20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változatai >>

II. 21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen >>

II. 22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás >>

II. 23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése >>

II. 24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közfeladatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege >>

II. 25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére >>

 

III. Gazdálkodási adatok

III. 1. Közfeladatot ellátó szerv éves

   • költségvetési terv: 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet (pdf)
   • beszámoló: 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet (pdf)

III. 2. A közfeladatot ellátó szervnél összesített adat a foglalkoztatottak létszámára és juttatásaira vonatkozóan: 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet, 28. melléklet (pdf)

III. 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások.: nem releváns

III. 4.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre történő szerződés esetében annak időtartama… >>

III. 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok: nem vonatkozik

III. 6.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetés >>

III. 7. EU-s támogatással megvalósult fejlesztések >>

III. 8. Közbeszerzési tervek