Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tájékoztató

A Hernádi Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásainak elemei, tartalma és igénybevételének feltételei (pdf)

 

Családsegítő: Kovácsné Xantusz Réka

„ Segítsünk másokon! Mert a mások is mi vagyunk.”
(Martin Luther)

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális, szociálisszolgáltatás, amely a szociális munkamódszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését,illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
A család-és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítani kell a szociális, az életvezetési és a mentálhigiénés tanácsadást. Biztosítani kell továbbá a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működését. Elősegítjük a humán jellegű civil kezdeményezéseket, közösségfejlesztést, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegséggel küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére a tanácsadás nyújtását. Fontos számunkra a családokon belüli kapcsolattartás, közösség építő és megtartó programjainak és szolgáltatásainak, valamint a nehéz élethelyzetben lévő családokat támogató, segítő szolgáltatásoknak a megvalósulása. Különös hangsúlyt helyezünk a gyermekprogramokra, ismeretterjesztő, megelőző foglalkozásokra. Részt vállalunk a nyári napközis táborokban. A család-és gyermekjóléti szolgálat keretében végzett tevékenységnek az igénybe vevő érdekében, mások jogainak sérelme nélkül -a szükséges mértékig ki kell terjednie a kliens környezetére, különösen családjának tagjaira, a környezetében élő gyermekekre. Felnőtt korú kliense segítséget kapnak pl.: önéletrajz vagy motivációs levél megírásához, nyomtatványok kitöltéséhez, beadványok készítéséhez, hivatalos levelek, ügymenetek értelmezéséhez, kialakult élethelyzetük, problémáik kapcsán hosszabb távú segítő kapcsolatot alakítunk ki, amely során elengedhetetlen a szoros együttműködés. Fontos, hogy a kapcsolattartási folyamatban a kliens pontosan értse az együttműködés fontosságát, lényegét, optimálisan mérje fel saját lehetőségeit. Legyen tisztában az elvárásokkal és konkrét feladatokkal. Mindkét fél –családsegítő és a kliens is – egyaránt reálisan határozza meg feladatait, annak érdekében, hogy irreális megoldási alternatívák ne nehezítsék a közös tevékenységet. Szolgálatunk alapvető prevenciós feladata az észlelő-jelzőrendszer működésének biztosítása, mely lehetővé teszi a gyermekekkel kapcsolatba kerülő szakemberek együttműködését. Ennek célja, hogy a különböző szakemberek a segítő tevékenység során, egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve, támogatva és azt kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében. Koordináljuk az észlelő és jelzőrendszer működését (tagjai: járásszékhelyen működő család-és gyermekjóléti központ, nevelési-oktatási intézmények munkatársai, egészségügyi alapellátásban dolgozók, rendőrség, pártfogói felügyelet képviselői), ami lehetővé teszi a gyermekeket veszélyeztető okok eltárást, valamint az egyes gyermekek veszélyeztetettségének időben történő felismerését.
Ennek érdekében a szolgáltatás feladatai: információgyűjtés, jelzőrendszer működtetése, kríziskezelés, ellátásokhoz való hozzáférésben segítségnyújtás, természetbeni, pénzbeli ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése, prevenció, szabadidős programok szervezése, szociális segítő tevékenység, családgondozás, általános tanácsadás, szociális, életvezetési, mentális, háztartási gazdálkodás, csoportmunka-egyéni és csoportos készségfejlesztés, közösségfejlesztés-folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a járásszékhelyen működő központokkal.
A családsegítés keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
• Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
• Az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,  továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, az ezzel kapcsolatos   információk nyújtását, pályázatok, kérelmek, környezettanulmányok, gondozási tervek továbbítását
• Családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának
elősegítése érdekében
•  Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését
• A tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási  problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek,  a pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére  tanácsadás nyújtását
• A családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,  konfliktuskezelő mediációs  programok és szolgáltatások közvetítése
• A szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények,  a gyermekjóléti központ, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtói szolgálat,  valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben bevonjuk
• A kapott jelzések alapján felkeressük az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés  problémákkal küzdő személyeket, családokat – szükség esetén a feltárt problémákat jelezzük  az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóságok, intézmények felé
Tájékoztatási feladatok: szociális és egyéb információs adatgyűjtés és tájékoztatás:
– a szülőt, illetve a gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,
– a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,
– a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól.
Szociális segítőmunka:
– segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek problémáinak rendezésében, gondozásában, ellátásának megszervezésében,
– segíti az igénybe vevőket a szociális, életvezetési, mentálhigiénés, családtervezési, pszichológiai, nevelési, a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadással, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezésével,
– elősegíti a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
– az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
– a hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
– koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek együttműködését, az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,
– közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.
– a Gyámhivatal, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít.
Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében:
– folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,
– a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében, kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét,
– a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,
-segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében.
Egyéb feladatok:
– A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a Család- és Gyermekjóléti Központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatósági intézkedésére.
– A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából:
·         olyan prevenciós, szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna,
·         kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél ilyen programok megszervezését.
– Olyan veszélyeztetettséget, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő- és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket, családokat, személyeket veszélyeztető, valamint a krízishelyzethez vezető okok feltárását, a veszélyeztetettség, krízis időben történő felismerését.
/ Évente 6 alkalommal szakmaközi megbeszélést szervez. A beérkezett jelzésekről heti jelentést készít a Járási Központ felé. Tárgyév február 28-ig éves szakmai tanácskozást szervez. /
– Adományokat nyújt és közvetít.

Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ programja (pdf)

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai program 2022. (pdf)