Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Pályázat gyepmesteri feladatok ellátására

Hernád Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet gyepmesteri feladatok ellátására

1. A pályázat kiírója
Hernád  Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Pályázati kiíró) 2376 Hernád Köztársaság út 47.
képviseli: Zsírosné Pallaga Mária  polgármester, e-mail:polgarmester@hernad.hu
Tel.: 29-374-122

2. Pályázat célja, módja es típusa
A pályázat célja, hogy Hernád Nagyközség Önkormányzata ellássa az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 48/A.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatát, miszerint az önkormányzat feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása, továbbá, hogy az önkormányzat biztosítsa, hogy a gazdátlanul kóborló ebek ne veszélyeztessék a település lakosainak testi épségét, és egészséget. A nyilvános pályázati felhívást a Pályázati kiíró saját honlapján, a helyi sajtóban, a helyben szokásos oly módon teszi közzé, hogy az a lehetséges érdeklődők minél szélesebb köréhez juthasson el.

3. A pályázati felhívás megjelenése
2014. január 30. (www.hernad.hu portálon, amely időpont a pályázati eljárás határidejének számítása szempontjából irányadó)

4. Pályázati feltételek
a) Hernád területén a gyepmesteri tevékenység ellátása, kóbor ebek összegyűjtése és
b) elszállítása, a jogszabályoknak megfelelő tárolása,
c) A pályázónak rendelkeznie kell az a) pontban meghatározott szolgáltatás ellátásához szükséges szakmai képesítéssel, vagy szakszemélyzettel, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő telephellyel.
d) A szerződés 1 éves határozott időtartamú, amely további 1 éves időtartamra meghosszabbítható.

5. Pályázat tartalmának az alábbiakra kell kitérni:
a) A Pályázat 4. pont a) pontjában meghatározott tevékenység ellátásának bemutatása, így különösen a befogás es tárolás mozzanatainak részletes ismertetése.
b) Milyen módon tudja biztosítani a befogott állatok megfelelő elhelyezését, valamint tartását. Milyen módon tudja biztosítani, hogy az általa befogott ebek nyilvánosan megismerhetőek legyenek, ez eredeti tulajdonos ismertté válása, vagy új tulajdonos találása céljából.
c) A pályázathoz szükséges becsatolni a 4. pont b) alpontjában meghatározott telephelyről készült fényképfelvételeket, valamint annak érvényes hatósági engedélyeit.
d) Milyen feltételekkel képes ellátni legalább havi 1 alkalommal a települést érintően a pályázati kiírásnak megfelelően a 4. pont a) pontban meghatározott szolgáltatást. Előnyt élvez a pályázat elbírálása során, amely pályázó képes alkalmanként, jelzés esetén elvégezni a 4. a) pont szerinti szolgáltatást, valamint végrehajtani esetileg a hatósági döntések alapján, vagy lakossági bejelentéseknek megfelelően az ebek befogását, elszállítását, megfigyelését.
e) A 4.a) pontjában meghatározott feladatok ellátását milyen fizetési konstrukció keretében tudja ellátni.

6. A pályázati ajánlatok benyújtásának helye, módja es határideje
Ajánlatokat az 1. pontban megjelölt címre, zárt borítékban, 2 példányban – 1 eredeti példány és 1 másolati példány –, magyar nyelven kell benyújtani a határidő letelte előtt postai úton vagy személyesen, a Hernádi  Polgármesteri Hivatalban (2376 Hernád Köztársaság út 47.)
Az ajánlatok beérkezését a pályázat kiírója által kiállított átvételi elismervény bizonyítja.
A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Ajánlat Hernád  nagyközség területén kóbor
ebek befogására vonatkozóan”

A pályázat beadási határideje a közzétételtől számított 1 hónap, 2014. év március 1.
16.00 óra.

7. Az ajánlatok dokumentumai
a) Amennyiben a pályázó gazdasági társaság, úgy a hatályos Társasági Szerződés vagy Alapító
b) Okirat, cégkivonat, aláírási címpéldány;
c) NAV es Önkormányzati igazolások a közterhek megfizetéséről (eredeti példányban), továbbá a pénzintézet nyilatkozatát hitelkeret rendelkezésre állásáról;
d) Amennyiben a pályázó gazdasági társaság, úgy nyilatkozatát arról, hogy a végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban. (eredeti példányban);
e) Referencialista: az előző 2 év legjelentősebb munkainak felsorolása (érték feltüntetésével, eredeti példányban);
f) A telephely rendelkezésre állását igazoló iratok.
g) A befogott ebek egészségügyi ellátásában közreműködő állatorvosok megnevezése.
h) A tevékenység végzésére jogosító érvényes hatósági engedélyek másolata.

8. A pályázatok felbontása, elbírálása
A beérkezett ajánlatokat Hernád  nagyközség jegyzője őrzi meg felbontatlanul az ajánlattételi határidőig.
Az ajánlattételi határidő után érkezett ajánlat érvénytelen.
Az ajánlatok felbontását a Pályázati kiíró képviseletében legalább három személy végzi.
A bontást követően jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell:
a) a Pályázó nevet, címét (székhelyét, lakóhelyét),
b) valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

A beérkezett pályázatokat Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

Pályázat kiírója a hiánypótlás lehetőséget biztosítja. A hiánypótlásra nyitva álló határidő a felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanap. A hiánypótlás a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások es nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban az ajánlat részeként benyújtásra előirt egyéb iratok utólagos csatolására, illetve hiányosságainak pótlására terjedhet ki, továbbá az ajánlattal kapcsolatos formai előírásoknak való utólagos megfeleltetésre irányulhat.
Hiánypótlásnak van helye akkor is, ha az ajánlattevő nem megfelelő példányszámban nyújtotta be ajánlatát. Pályázat kiírója köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlást követően a benyújtott ajánlati példányok hiánypótlással nem érintett tartalma megegyezik-e az eredeti ajánlat tartalmával.
Eltérés eseten, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.

9.  Döntés az eljárás eredményéről, az eredmény kihirdetése
Az eljárás nyertese az, aki a kiírásban foglalt szempontoknak, illetve Hernád  Nagyközség
Önkormányzat érdekeinek figyelembevételével összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette
(legjobb ajánlatot tevő).
Az eljárás eredményére vonatkozó döntést, az elbírálást követő 30 napon belül kell meghozni, és  azt követő legfeljebb 15 napon belül írásban kell közölni valamennyi Pályázóval.

10. Egyéb kikötések
A Pályázati kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a nyertes Pályázó visszalépése eseten a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.
A  Pályázati kiíró fenntartja azon jogát, hogy amennyiben a megajánlott szolgáltatási díj nem megfelelő, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

11. A megkötendő szerződés típusa
A megkötendő szolgáltatási szerződés tartalmat a közzétett feltételek, illetve a legjobb Pályázó ajánlata alapján alakítja ki a pályázat kiírója. A szerződést az ajánlat elbírálásáról történt értesítéstől számított lehető legrövidebb időn belül, az ajánlati kötöttség időtartama alatt kötik meg egymással a szerződő felek.
A Pályázat kiírója az eredményhirdetést követően elkészíti a szerződéstervezetet, es gondoskodik – egyeztetéseket követően – annak megkötéséről.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.