Magyar Falu Program

________

 

Felhívás bölcsődei jelentkezésre

Hernád Nagyközség Önkormányzata – mint a Csicsergő Bölcsőde fenntartója – a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan a bölcsődei beiratkozás rendjét – tekintettel a koronavírus járvány fertőzés megakadályozása érdekében hozott intézkedésekre – az alábbiak szerint határozza meg:

  • az igényfelmérés online módon 2020. április 6. és 21. között történik,
  • a kérelem megtalálható a www.hernad.hu honlapon vagy munkaidőben igényelhető a Polgármesteri Hivatalban,
  • a jelentkezési kérelmet és a mellékleteket elsősorban a bolcsode@hernad.hu email címre kell megküldeni, (amennyiben erre nincs lehetőség a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni)
  • beiratkozás utolsó időpontja: 2020. május 31. (a fennmaradó szabad férőhelyekre)

A bölcsődei felvétel körzete Hernád nagyközség közigazgatási területe.

A beiratkozással kapcsolatban részletes tájékoztatást Oravetz Anita intézményvezető nyújt.  (06-70/524-7770)

Május 31-ét követően a nevelési évre az év közben esetlegesen megüresedő helyekre van lehetőség jelentkezni. A várakozó listára kerülés folyamatos.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
  • gyermek TAJ kártyája,
  • Szülő (k) személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós betegségét igazoló szakértői javaslat, vagy orvosi igazolás,
  • Szülő (k) nyilatkozata munkavállalás szándékáról vagy munkáltatói igazolás.

A gyermek felvételéről május 31-ét követően hoz döntést az intézmény vezetője. A felvétel során a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 41.§-ban foglalt előírások az irányadók.

A szülő a döntést kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.

Hernád, 2020. április 02.

     Árva Szilvia
jegyző sk.

Bölcsődei felvétel iránti kérelem
Munkáltatói igazolás
Nyilatkozat munkavállalási szándékról

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.