Hasznos hírek

Felhívás bölcsődei jelentkezésre

Hernád Nagyközség Önkormányzata – mint a Csicsergő Bölcsőde fenntartója – a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan a bölcsődei beiratkozás rendjét – tekintettel a koronavírus járvány fertőzés megakadályozása érdekében hozott intézkedésekre – az alábbiak szerint határozza meg:

  • az igényfelmérés online módon 2020. április 6. és 21. között történik,
  • a kérelem megtalálható a www.hernad.hu honlapon vagy munkaidőben igényelhető a Polgármesteri Hivatalban,
  • a jelentkezési kérelmet és a mellékleteket elsősorban a bolcsode@hernad.hu email címre kell megküldeni, (amennyiben erre nincs lehetőség a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni)
  • beiratkozás utolsó időpontja: 2020. május 31. (a fennmaradó szabad férőhelyekre)

A bölcsődei felvétel körzete Hernád nagyközség közigazgatási területe.

A beiratkozással kapcsolatban részletes tájékoztatást Oravetz Anita intézményvezető nyújt.  (06-70/524-7770)

Május 31-ét követően a nevelési évre az év közben esetlegesen megüresedő helyekre van lehetőség jelentkezni. A várakozó listára kerülés folyamatos.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
  • gyermek TAJ kártyája,
  • Szülő (k) személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós betegségét igazoló szakértői javaslat, vagy orvosi igazolás,
  • Szülő (k) nyilatkozata munkavállalás szándékáról vagy munkáltatói igazolás.

A gyermek felvételéről május 31-ét követően hoz döntést az intézmény vezetője. A felvétel során a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 41.§-ban foglalt előírások az irányadók.

A szülő a döntést kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.

Hernád, 2020. április 02.

     Árva Szilvia
jegyző sk.

Bölcsődei felvétel iránti kérelem
Munkáltatói igazolás
Nyilatkozat munkavállalási szándékról

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.
Akadálymentesítés