Magyar Falu Program

________

 

Művelődési Ház vezetőt keresünk

Hernád Nagyközség Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hernádi Művelődési Ház igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2023.12.31.-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Fő utca 149.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, munkájának stratégiai szervezése. A település kulturális életét gazdagító, hagyományos rendezvények, rendezvénysorozatok, művészeti bemutatók, kiállítások szervezése. A település ismertségének, elismertségének további növelése, ennek érdekében kiadványok megjelentetése. Az intézményi adottságok kihasználásával a helyi civil szerveztek segítése. Az intézmény és a lakosság kapcsolatának ápolása, a látogatottság növelése, innovatív közművelődési tartalmak feltárása, a kulturális és közösségi közszolgáltatások színvonalának növelése. A finanszírozási források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások elnyerése. A Hernádi Hírmondó, Hernádi Info Tv. szerkesztői feladatainak ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, – felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés aa) és ab) alpontokban előírt képesítés, a 6/A.§ (1) bekezdés aa) és ab) alpontokban előírt képesítéseknek megfelelő feladatkörben szerzett öt éves szakmai gyakorlat, 6/G.§ (1) bekezdésben előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről.
 • kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • helyismeret
 • “B” kategóriás jogosítvány
 • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz;
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Intézmény vezetésére,községi rendezvényekre vonatkozó jövőben koncepció
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez,
 • Nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Zsírosné Pallaga Mária polgármester részére a polgarmester@hernad.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményező és döntésre javaslatot tevő testületek ülésükre az érvényesen pályázókat személyes meghallgatásra meghívhatják. A pályázatokról az igazgatói megbízásról Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja. A pályázatot kiíró 3 hónapos próbaidőt határoz meg. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető. A pályázó mentesül a 150/1992. (XI.20) Korm. rendelet 6/G.§ (1) bekezdésben előírt tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.