Magyar Falu Program

________

 

Művelődési Ház vezetőt keresünk

Hernád Nagyközség Önkormányzata  a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet a Hernádi Művelődési Ház igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony           

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2023.08.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2376 Hernád, Fő utca 149.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény irányítása, munkájának stratégiai szervezése. A település kulturális életét gazdagító, hagyományos rendezvények, rendezvénysorozatok, művészeti bemutatók, kiállítások szervezése. A település ismertségének, elismertségének további növelése, ennek érdekében kiadványok megjelentetése. Az intézményi adottságok kihasználásával a helyi civil szerveztek segítése. Az intézmény és a lakosság kapcsolatának ápolása, a látogatottság növelése, innovatív közművelődési tartalmak feltárása, a kulturális és közösségi közszolgáltatások színvonalának növelése. A finanszírozási források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások elnyerése. A Hernádi Hírmondó, Hernádi Info Tv. szerkesztői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•       Főiskola, – felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

•       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•       Kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése,

•       150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés aa) és ab) alpontokban előírt képesítés, a 6/A.§ (1) bekezdés aa) és ab) alpontokban előírt képesítéseknek megfelelő feladatkörben szerzett öt éves szakmai gyakorlat, 6/G.§ (1) bekezdésben előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről.

•     Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

•         helyismeret

•         “B” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz;

•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Intézmény vezetésére,községi rendezvényekre vonatkozó jövőbeni koncepció

•         Erkölcsi bizonyítvány

•         Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez,

•         Nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Hernád Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2376 Hernád, Köztársaság út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1717/2018. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

vagy

•         Elektronikus úton Zsírosné Pallaga Mária polgármester részére a polgarmester@hernad.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményező és döntésre javaslatot tevő testületek ülésükre az érvényesen pályázókat személyes meghallgatásra meghívhatják. A pályázatokról az igazgatói megbízásról Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja. A pályázatot kiíró 3 hónapos próbaidőt határoz meg. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető. A pályázó mentesül a 150/1992. (XI.20) Korm. rendelet 6/G.§ (1) bekezdésben előírt tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja,

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hernad.hu honlapon szerezhet.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.