Jegyzői állás

Hernádi Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Hernádi Polgármesteri Hivatal jegyzői munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Köztársaság út 47.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) vonatkozó helyi rendeletek és szabályzatok rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Főiskola, vagy egyetem igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •  Közigazgatás területén szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, önkormányzati igazgatás területén legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat
 •         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 •         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Települési önkormányzatnál szerzett vezetői – jegyzői tapasztalat – – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •   Fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5 mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 45/2012. (II.20.) Korm. rendelet 8.§ és 1. mellékletében foglaltak figyelembevételével
 •         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmányok másolata
 •   3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
 •         Jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés
 •     Közigazgatási szakmai, önkormányzati vezetői tapasztalat hitelt érdemlő módon történő igazolása
 •      Pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Hernádi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2376 Hernád, Köztársaság út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1133/2015. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

vagy

 •         Elektronikus úton Zsírosné Pallaga Mária polgármester részére a polgarmester@hernad.hu email címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.hernad.hu – 2015. szeptember 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónapos próbaidőt köt ki. A polgármester fenntartja a jogot hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.