Magyar Falu Program

________

 

Ismét lehet szociális tűzifát kérelmezni

HIRDETMÉNY
szociális tűzifa juttatásról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 29-én megalkotta a szociális tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.

Térítésmentes tűzifa juttatásként háztartásonként maximum 2m3 tűzifa adható a 85 erdei m3 önkormányzat által pályázaton elnyert mértékig.

Jogosultak köre:
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
– jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkezik, vagy
– 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
– gyermekét/gyermekeit egyedül neveli, vagy
– a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 250%-át, (71.250-Ft)  egyedülélő esetén a 330%-ot, (94.050-Ft)  vagy
– családjában igazolhatóan mozgáskorlátozott él
és hasznosítható vagyontárggyal nem rendelkezik.

A döntés során előnybe kell részesíteni:
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szerint
– aktív korúak ellátására jogosult, vagy
– időskorúak járadékára jogosult, vagy
– tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult, vagy
– az a család, aki a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Szociális tűzifa iránti kérelmeket 2016. december 23. napjáig lehet benyújtani a Hernádi Polgármesteri Hivatalban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A beérkezett kérelmeket 2017. január 10-ig a Humán Ügyek Bizottság bírálja el. A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik. A fa kiszállítására előreláthatólag januárban kerül sor.

Kérelem nyomtatvány

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.