Magyar Falu Program

Programajánló

________

HIRDETMÉNY szociális tűzifa juttatásról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 30-án megalkotta a szociális tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.

Térítésmentes tűzifajuttatásként háztartásonként maximum 3 erdei m3 tűzifa adható 134 erdei m3   – az önkormányzat által pályázaton elnyert –  mértékéig.

Szociális tűzifa iránti kérelmeket 2019. október 9 – december 16 között lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A döntés során előnyben kell részesíteni:
aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szerint
– aktív korúak ellátására jogosult, vagy
– időskorúak járadékára jogosult, vagy
– tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult, vagy
– azt a családot, amely a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Az önkormányzat további vissza nem térítendő támogatást biztosíthat azon személy számára aki
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
– jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkezik, vagy
– 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
– gyermekét/gyermekeit egyedül neveli, vagy
– a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 250%-át, (71.250-Ft)  egyedül élő esetén a 330%-ot, (94.050-Ft)  vagy
– családjában igazolhatóan mozgáskorlátozott él
és hasznosítható vagyontárggyal nem rendelkezik.

A beérkezett kérelmeket 2020. január 15-ig a Humán Ügyek Bizottság bírálja el. A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik. A fa kiszállítása előreláthatólag több részletben november – január között valósul meg. A kiszállítás sorrendjét a Humán Ügyek Bizottság határozza meg.

Az igényléssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást kapnak az érdeklődők a Polgármesteri Hivatalban és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

Hernád Nagyközség Önkormányzata

Közérdekű elérhetőségek (MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.