Magyar Falu Program

________

 

Hirdetmény szociális tűzifa juttatásról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 30-án megalkotta a szociális tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.

Térítésmentes tűzifajuttatásként háztartásonként maximum 2m3 tűzifa adható, 124 erdei m3  – önkormányzat által pályázaton elnyert –  mértékéig.

A szociális tűzifa iránti kérelmeket 2017. november 2 – november 30. között lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A beérkezett kérelmeket 2018. január 15-ig a Humán Ügyek Bizottság bírálja el. A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik. A fa kiszállítása előreláthatólag három részletben, december és január hónapban történik. A kiszállítás sorrendjét a Humán Ügyek Bizottság határozza meg.

Az igényléssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást kapnak az érdeklődők a Polgármesterei Hivatalban és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

Jogosultak köre: aki
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
– jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkezik, vagy
– 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
– gyermekét/gyermekeit egyedül neveli, vagy
– a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 250%-át, (71.250-Ft)  egyed ülélő esetén a 330%-ot, (94.050-Ft)  vagy
– családjában igazolhatóan mozgáskorlátozott él
és hasznosítható vagyontárggyal nem rendelkezik.

A döntés során előnyben kell részesíteni:
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint azt, aki
– aktív korúak ellátására jogosult, vagy
– időskorúak járadékára jogosult, vagy
– tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult, vagy
– az a család, aki a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

 

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.