Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Felhívás óvodai jelentkezésre

Értesítem a lakosságot, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24.§.(3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2013.szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Az óvodai beiratkozás 2013. április 15-16-17-én, 8-16 óra között a Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodában (Hernád Fő utca 144.) Lajosbányai Istvánné megbízott intézményvezetőnél történik.

Az óvodai felvételi körzet: Hernád Nagyközség közigazgatási területe.

A jogszabály alapján beíratásra köteles az a gyermek, aki 2013.december 31-ig ötödik életévét betölti.

Az óvoda várja azokat a kisgyermekeket és Szüleit, akiknek gyermeke 2014. augusztus 31-ig harmadik életévét betölti.
Felvehető, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 

  • a gyermek és szülő lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó lakcímkártya vagy igazolvány
  • a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentumok
  •  az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító igazoló dokumentumok (gyermekvédelmi kedvezményről határozat, tartós betegség igazolása)
  • gyermek TAJ kártyája

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a szülők a Hernádi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címzett, de az óvodának átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Hernád, 2013. március 11.

dr. Fazekas Tibor jegyző

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.