Magyar Falu Program

________

 

Áprilisi testületi döntések

Az Önkormányzat képviselő-testülete áprilisi ülésén megalkotta 7/2012.(IV.23.) sz. rendeletét a Községi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodási tervének végrehajtásáról.

Mint minden esztendőben, idén is kértek és kaptak támogatást a civil szervezetek az önkormányzattól. Kérelmükben le kellett írniuk, hogy milyen feladatra  kérik ezt a támogatást, valamint következő év január 31-ig el is kell vele számolniuk.
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:12/2012.(IV.23.)sz. képviselő-testületi határozatával a képviselő-testület úgy döntött, hogy ez évben a Hernádi Környezetvédő és Faluszépítő Egyesületet    180 e, a  Hernádi Nyugdíjas Egyesület   200 e, a Hernádi Úszó Klubot  60 e, a SAMBA TáncSport Egyesületet  100 e, az Örökség Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 140 e, a Nagycsaládosok Hernádi Egyesületét  140 e, a Garázs Band Alapítványt  370 e forinttal támogatja.
Anyagi segítséget nyújt továbbá a Falumikulás  (80 eFt), a Szüreti felvonulás (80 eFt) és a Gyermeknap  (100 eFt) megrendezéséhez.

13/2012.(IV.23.)sz. képviselő-testületi határozatával a képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat, mint ellátásért felelős, a víziközművekről szóló 2011. évi CCIX.tv. alapján kizárólag önkormányzati tulajdonú víziközmű szolgáltató gazdasági társaság útján kívánja 2012. július 1-től a jövőre nézve megoldani a település teljes körű víziközmű ellátását és egyetért azzal, hogy a település ennek érdekében a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-be, mint befogadó víziközmű társaságba integrálja (törzstőke emelés és/vagy a jelenlegi, nem nonprofit gazdasági társasága beolvadása) a helyi települési víziközmű szolgáltatási infrastruktúráját és szervezetét, s ennek keretében a személyi és tárgyi erőforrásokat a  DAKÖV Kft. rendelkezésére bocsátja a későbbiekben külön részletezett és pontosított társasági szerződés/beolvadási szerződés és szindikátusi szerződés feltételei szerint, továbbá az önkormányzat, mint ellátásért felelős a DAKÖV Kft-vel üzemeltetési (üzemeltetési/bérleti illetve vagyonkezelési) szerződést köt 2012. július 1-től kezdődően minimálisan 15 év időtartamra a helyi települési víziközmű szolgáltatások ellátására azzal, hogy a DAKÖV Kft. a települési víziközmű szolgáltatás tekintetében általános jogutód lesz.

A közadakozásból összegyűlt pénz egy részéből az Önkormányzat megvásárolta a defibrillátort, amelyet az orvosi rendelőben helyeztünk el. A fennmaradt összeg felhasználására, további adománygyűjtésre Hernád Község Önkormányzata megalapította az Egészségforrás Alapítványt.

14/2012.(IV.23.)sz. képviselő-testületi határozatával a képviselő-testület az Egészségforrás Alapítvány Alapító Okiratát elfogadta. A kuratórium elnökének dr. Fodor Istvánt, tagjainak: Oláh Istvánnét, Kleineisel Györgynét, Fehérné Surman Ellát, Szlukáné Fajt Máriát, Zsadányi Lászlónét és Zsírosné Pallaga Máriát kérte fel.
Nevezettek a felkérést elfogadták, az Alapítvány a Budapest Környéki Törvényszék általi bejegyzésre vár.

Az Örkényi Rendőrőrs munkatársai lelkiismeretes munkájukkal elősegítik azt, hogy Hernád biztonságos település lehessen. De sajnos a járőrszolgálathoz szükséges feltételeket nehezen tudják előteremteni, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy az Örkényi Rendőrőrs üzemanyag költségeihez 200 ezer Ft értékű MOL-kártyával járul hozzá. A döntést a 15/2012.(IV.23.)sz. képviselő-testületi határozatában  rögzítette.

16/2012.(IV.23.)sz. képviselő-testületi határozat arról szól, hogy a képviselő-testület a Kistérségi Fúvószenekart 50 ezer Ft összegű  támogatásban részesíti.

Hernád község önkormányzata a sportpálya kerítésének felújítására pályázatot nyújtott be, amelyre hiánypótlási felhívás érkezett. A pályázat mellé nem nyújtottuk be az önkormányzat határozatát, amely a sportfeladatokat, illetve az arra szánt összeget határozza meg. Ezt a hiányt pótolandó a képviselő-testület megalkotta 17/2012.(IV.26.)sz. képviselő-testületi határozatát, amely kinyilvánítja, hogy Hernád Község Önkormányzata sportfeladatait külön jogszabály és az önkormányzat  középtávú sportkoncepciója tartalmazza részletesen.

Az önkormányzat a települési sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és önkormányzati ciklusonként történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít:

                – a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására,

                – a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatására

                – a meglévő sportlétesítmények többfunkciós használatának biztosítása,

               – a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének segítésére.

 Az önkormányzat éves költségvetésében 5.304.000 Ft összegben határozza meg a sportra  fordítandó összeget.

A 18/2012.(IV.23.)sz. képviselő-testületi határozat egy lakossági bejelentés nyomán született a régi „Láncgyár” épületére vonatkozóan. A Polgármesteri Hivatal szakemberei megvizsgálták a helyszínen az épületet. A statikai szakvélemény megerősítette azt, hogy az épület elülső része mind a szomszédokra, mind a Fő utcán járókra veszélyt jelent. Az élet- és balesetveszély elhárítása miatt a képviselő-testület úgy döntött, a 10/1. hrsz-ú ingatlanon álló „láncgyár” épületét Hernád község önkormányzata a szükséges mértékig visszabontatja. Az így felmerült költségeket az önkormányzat az ingatlanra terheli.

Boldizsár Csaba jegyző megbízatásáról 2012. június 30-i hatállyal lemondott, amit a testület 19/2012.(IV.23.)sz. képviselő-testületi határozatával elfogadott. A képviselők megköszönték a jegyző úr két esztendei munkáját.

A továbbiakban  zárt ülésen szociális ügyet tárgyalt a testület.

-pm-

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.