Magyar Falu Program

________

 

Álláshirdetés-művelődési ház igazgató

Hernád Nagyközség Önkormányzata  a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hernádi Művelődési Ház igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2024.02.28-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Fő utca 149.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, munkájának stratégiai szervezése. A település kulturális életét gazdagító, hagyományos rendezvények, rendezvénysorozatok, művészeti bemutatók, kiállítások szervezése. A település ismertségének, elismertségének további növelése, ennek érdekében kiadványok megjelentetése. Az intézményi adottságok kihasználásával a helyi civil szerveztek segítése. Az intézmény és a lakosság kapcsolatának ápolása, a látogatottság növelése, innovatív közművelődési tartalmak feltárása, a kulturális és közösségi közszolgáltatások színvonalának növelése. A finanszírozási források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások elnyerése. A Hernádi Hírmondó, Hernádi Info Tv. szerkesztői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, – felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés ,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

•         150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés aa) és ab) alpontokban előírt képesítés, a 6/A.§ (1) bekezdés aa) és ab) alpontokban előírt képesítéseknek megfelelő feladatkörben szerzett öt éves szakmai gyakorlat, 6/G.§ (1) bekezdésben előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről,

•         kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         helyismeret

•         “B” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz,

•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

•         Intézmény vezetésére,községi rendezvényekre vonatkozó jövőben koncepció,

•         Erkölcsi bizonyítvány,

•         Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez,

•         Nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Zsírosné Pallaga Mária polgármester részére a polgarmester@hernad.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményező és döntésre javaslatot tevő testületek ülésükre az érvényesen pályázókat személyes meghallgatásra meghívhatják. A pályázatokról az igazgatói megbízásról Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.hernad.hu – 2019. január 9.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.