Pályázati kiírás hernádi civil szervezeteknek

Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a civil szervezetek 2020. évi támogatására
A pályázat célja: a civil szervezetek 2020. évi támogatása

Pályázhatnak: Hernád nagyközség közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:

 1. egészségmegőrzés, prevenciós tevékenység
 2. szociális tevékenység (családsegítés, időkorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése, esélyegyenlőségi programok megvalósítása)
 3. kulturális tevékenység, hagyomány ápolás
 4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés
 5. ismeretterjesztés, táboroztatás
 6. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem
 7. gyermek és ifjúság védelem
 8. sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidős sport

Támogatás formája: 

 1. a civil szervezetek működési támogatása,
 2. a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
 3. a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények, programok támogatása,
 4. a civil szervezetek fejlesztéseinek, beruházásainak támogatása,
 5. a civil szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,

Támogatás általános feltételei:

 1. a pályázónak nincs lejárt köztartozása,
 2. a pályázó a korábban kapott támogatással elszámolt,
 3. nincs folyamatba a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,

A pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat Hernádi Polgármesteri Hivatalba (2376 Hernád Köztársaság út 47.) – Hernád nagyközség polgármesteréhez címezve- kell eljuttatni, az átvételt igazoltatva személyesen vagy ajánlott postai küldeményként, pályázati felhívásban szereplő pályázati határidő lejártáig, papír alapon 1 eredeti példányban. A beadás időpontjának a postára adás, illetve a személyes benyújtás időpontja számít.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 20. 12 óra személyes benyújtás esetén.

Postai benyújtás esetén a 2020. március 19-i postai bélyegzős feladás fogadható el.

Hiánypótlásra nyitva álló idő: A pályázót egyszeri esetben – 3 naptári napos határidő kitűzésével – hiánypótlásra lehet felszólítani. A hiánypótlás nem teljesítése, illetve nem határidőben való benyújtása esetén a pályázat elutasításra kerül.

A pályázat elbírálásának határideje, szerződéskötés: A benyújtott pályázati anyagokat a Humán Ügyek Bizottsága és Pénzügyi Bizottság véleményezi. A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen. A döntésről és megállapodás megkötésének időpontjáról a Polgármesteri Hivatal az elbírálást követő 8 napon belül értesíti a pályázót.

Támogatás folyósítása: A képviselő-testület döntése alapján elkészített megállapodásban foglaltak szerint.

Mellékletek:

 1. Létesítő okirat (alapszabály, vagy alapító okirat) másolata, képviselő által hitelesítve. (Amennyiben a 2018. évi pályázatnál benyújtotta, és változás nem történt erről nyilatkozat.)
 2. Igazolás a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles 2020. május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.
 3. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.
 4. Nyilatkozat átláthatóságról
 5. Igazolás az adótartozás és vámtartozás mentességről 30 napnál nem régebbi.
 6. Aláírási címpéldány vagy banki aláírás bejelentő képviselő által hitelesített másolata.Bankszámlát igazoló dokumentum hitelesített másolata
 7. Pályázó nyilatkozata a saját erő mértékéről eredetiben.
 8. Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó a kapott támogatást nem használja fel üzleti és gazdasági tevékenységre.

A pályázati dokumentáció letölthető a www.hernad.hu honlapról

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.