Magyar Falu Program

________

 

Pályázati kiírás az Esély Szociális Szolgálat vezetői álláshelyére

Az ESÉLY Szociális Szolgálatot fenntartó Társulási Tanács pályázatot hirdet az alábbi vezetői álláshelyének betöltésére.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:

–  gyermekjóléti szolgáltatás
–  családsegítés
–  szociális étkeztetés
–  házi segítségnyújtás
–  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Pályázati feltételek:

–         az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott felsőfokú szakirányú képesítés

–         legalább 3 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítés igénylő, a szociális ellátás, vagy egészségügy területén végzett munkakörben szerzett, szakmai gyakorlat

–         büntetlen előélet

Előnyt jelent:

–          szociális területen szerzett vezetői tapasztalat

 

A pályázathoz csatolni kell:

–         részletes szakmai önéletrajzot,

–         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

–         a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát,

–         szakmai gyakorlat igazolását,

–         az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

–         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazott jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 21/A. §. (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kitöltésével.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

Az álláshely betölthető: 2014. március 1.-től

Bérezés: a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történő megjelenéstől számított 30. nap

A pályázat benyújtásának helye: ESÉLY Szociális Szolgálatot Fenntartó Társulás, 2377 Örkény, Kossuth L. u. 2.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 15 napon belül

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Kovács István polgármesternél a 29/310-032-es telefonszámon, vagy a 2377 Örkény, Kossuth L. u. 2. szám alatt.

Igény esetén szolgálati lakást tudunk biztosítani.

Örkény, 2013. október 9.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.