Magyar Falu Program

________

 

Hirdetmény szociális tűzifa juttatásról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 16-án megalkotta a szociális tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.

Térítésmentes tűzifajuttatásként háztartásonként maximum 2m3 tűzifa adható az önkormányzat által pályázaton elnyert 50 erdei m3 mértékéig.

Jogosult az, aki:
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
– jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkezik, vagy
– 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
– gyermekét/gyermekeit egyedül neveli, vagy
– a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 200%-át, (57.000-Ft) egyedül élő esetén a 300%-ot, (85.500-Ft) vagy
– családjában igazolhatóan mozgáskorlátozott él és
– hasznosítható vagyontárggyal nem rendelkezik.

A döntés során előnyben kell részesíteni azt az igénylőt, aki:
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szerint
– aktív korúak ellátására jogosult, vagy
– időskorúak járadékára jogosult, vagy
– tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult, vagy
– azt a családot, aki a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Szociális tűzifa iránti kérelmeket 2015. december 18. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A beérkezett kérelmeket 2016. január 4-ig a Humán Ügyek Bizottság bírálja el. A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik. A fa kiszállítására előreláthatólag januárban kerül sor.

Tűzifa kérelem nyomtatvány (doc)

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.