Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Hirdetmény szociális tűzifa juttatásról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 25-i ülésén megalkotta a szociális tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.
Térítésmentes tűzifajuttatásként háztartásonként maximum 3 erdei m3 tűzifa adható 140 erdei m3 – az önkormányzat által pályázaton elnyert – mértékéig.

A kérelmeket 2021. december 10-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. (Kérelem letölthető itt.)

A döntés során előnyben kell részesíteni, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993.évi III. törvény szerint:
– aktív korúak ellátására jogosult, vagy
– időskorúak járadékára jogosult, vagy
– tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult, vagy
– azt a családot, amely a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Az önkormányzat további vissza nem térítendő támogatást biztosíthat azon személy számára aki:
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
– jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkezik, vagy
– 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
– gyermekét/gyermekeit egyedül neveli, vagy
– a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
280%-át, (79.800.-Ft) egyedül élő esetén a 360%-ot, (102.600.-Ft) vagy
– családjában igazolhatóan mozgáskorlátozott él és hasznosítható vagyontárggyal nem rendelkezik.

A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik. A fa kiszállítására több részletben (november – január) kerül sor.
Az igényléssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást kapnak az érdeklődők a Polgármesteri Hivatalban
(29/374-122; email: szocialis@hernad.hu), valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál
(29/375-498; email: csaladsegito@hernad.hu).

Hernád Nagyközség Önkormányzata

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.