Magyar Falu Program

________

 

Hernádi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői állás

Hernád Nagyközség Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hernádi Alapszolgáltatási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2376 Hernád, Köztársaság út 47.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, összehangolja, ellenőrzi a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, család- és gyermekjóléti szolgálat és a bölcsődei feladatokat ellátó Alapszolgáltatási Központ szakmai tevékenységét. Feladata az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, a szakmai munka szervezése, vezetése. A szociális és gyermekjóléti alapellátások jogszabályi feltételek szerinti biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet 1. vagy 2. pontban meghatározott vezetőre előírt képesítések valamelyike

 • Magyar állampolgárság,

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri

 • Büntetlen előélet

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

 • Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn

 • Legalább öt évet meghaladó felsőfokú végzettséget igénylő szociális vagy gyermekjóléti ellátás területén töltött szakmai gyakorlat

 • Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy az 1997.évi XXXI.tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

 • Nyilatkozat arról, hogy megbízatása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

 • Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

 • Szakmai önéletrajz

 • Intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzelések

 • Három hónapnál nem régebbi hatóság erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás

 • Hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hernád Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2376 Hernád, Köztársaság út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2079/2017. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Árva Szilvia, Pest megye, 2376 Hernád, Köztársaság út 47. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályázati határidőt leteltét követő testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.hernad.hu – 2017. július 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró 4 hónap próbaidőt határoz meg.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.