Általános Iskola

Általános Iskola
Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola

2376 Hernád, Fő út 150.
igazgató: Szabadosné Malata Ibolya
Tel./Fax: +36 29 374 117

Az iskola saját honlapja: www.hernadsuli.hu.


“Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen  tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Iskolánk a község egyetlen 8 évfolyamos általános iskolája. Településünk dinamikusan fejlődik, amivel párhuzamosan intézményünk is. A gyerek létszám egy-egy stagnálás után növekszik.

Minden évfolyamon két párhuzamos osztályt indítunk. Minden évfolyamon az átlag létszámot meghaladjuk. Az Alapító okirat szerint iskolánk a következő feladatok ellátását vállalja föl:

Az iskola alaptevékenysége:

 • általános iskolai nevelés, oktatás.

Az iskola egyéb tevékenysége:

 • napköziotthonos és tanulószobai ellátás;
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók integrált oktatása, nevelése, egyénre szabott fejlesztés biztosítása, gondozása;
 • sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, egyénre szabott fejlesztés biztosítása, gondozásuk;
 • testi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerési funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd;
 • a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd;
 • logopédiai szolgáltatás;
 • intézményi étkeztetés;
 • felzárkóztató foglalkozás;
 • a tanulók integrációs pedagógiai rendszerben történő oktatása-nevelése;
 • 5-6. évfolyamon nem szakrendszerű oktatás;
 • községi, iskolai könyvtár;
 • gyógytestnevelés.


A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, oktató- és nevelő munkánkat ez nagyban befolyásolja és ehhez maximálisan megpróbálunk alkalmazkodni. Tanórán és tanórán kívül is segítjük a hátránnyal indulók felzárkóztatását, de kiemelt feladatunk a tehetséges, jóképességű gyerekek fejlesztése is.

A felzárkóztatásban nagy segítség, hogy iskolánkban van logopédus, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus is. Szeretnénk, ha pszichológus is segítené munkánkat.

A tehetséges gyerekek fejlesztését szakkörök vezetésével, versenyek szervezésével, versenyekre való felkészítéssel, de különféle módszerekkel (kooperatív tanulás, differenciálás) biztosítják pedagógusaink. Ennek meg is van az eredménye, hiszen a megyei és országos versenyeken nagyon szép eredményeket érnek el diákjaink.

 

Iskolánk legfontosabb feladatának tartja az általános és megbízható alapozást. Hangsúlyozottan az alsó tagozaton, hiszen fontosnak tartjuk, hogy az alapok, amire építeni fogunk erősek legyenek. A társadalmi elvárásoknak kívánunk eleget tenni, ezért 3. osztálytól tanítjuk az idegen nyelvet. A jövő tanévtől az 1–2. évfolyamon a technika tantárgyat németül kívánjuk oktatni. Két nyelv közül választhatnak (német, angol) diákjaink. A második idegen nyelv oktatására is lehetőség volt, amit ugyanannyi órában tanulhattak diákjaink, mint az első idegen nyelvet. Sajnos ebben a tanévben a gazdasági megszorítások miatt az 5. osztályban nem tanulhatnak diákjaink második idegen nyelvet. Az idegen nyelv eredményes oktatására minden feltétel adott. Teljesen új két kiscsoportos nyelvi laborunk, nagyon jól képzett nyelvtanáraink vannak. Ennek meg is van az eredménye, hiszen továbbtanuló diákjaink 9. vagy 10. évfolyam után sikeresen nyelvvizsgáznak.

Kiemelt feladatnak tekintjük az informatika oktatást is. A tanítási órán kívül szakkörön egészíthetik ki ismereteiket, tájékozottságukat a tanulók. Minden évben a 8. osztályosok negyedrésze ECDL vizsgával rendelkezi. Ehhez is a személyi és tárgyi feltételeink adottak.

Fontos célunk, hogy gyerekeink fejlett testi, lelki állóképességgel rendelkezzenek. Azért is tartjuk fontosnak, hogy diákjaink nagy része végezzen valamilyen sporttevékenységet. Eddig plusz 10 órát biztosított ennek érdekében a fenntartónk, de sajnos ezt már nem tudja biztosítani, ezért csak szakköri keretben próbáljuk megoldani diákjaink versenyeztetését. Ennek ellenére továbbra is nagyon szép sikereket érnek el elsősorban kosárlabdában. Több megyei helyezésünk van, de nemzetközi tornákon is részt vesznek.

A fenntartó, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó emberek nevelése. Ez a cél vezérel mindannyiunkat.

Szabadosné Malata Ibolya igazgató